Daňové poradenství

Fyzické osoby:

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů (hlavní pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
 • Příjmy a výdaje zahrnované do základu daně z podnikatelské činnosti, vede-li daňovou evidenci
 • Příjmy zahrnované do základu daně, nevede-li daňovou evidenci, výdaje uplatňuje procentem z příjmů
 • Účetní závěrku v členění na daňové a nedaňové příjmy a výdaje
 • Příjmy z pronájmu a výdaje, které k těmto příjmům uplatňuje
 • Příjmy z prodeje cenných papírů, příjmy ze zahraničí, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z prodeje majetku, informaci o jakýchkoli příjmech a to i nepeněžních
 • Nepeněžní příjmy, dary
 • Jakékoliv další příjmy, vyplacené příspěvky z pojištění apod. pro posouzení jejich zdaňění
 • Potvrzení o zaplacené dani v zahraničí
 • Smlouvu o uzavřeném úvěru na stavební spoření, hypoteční úvěr
 • Potvrzení banky o zaplacených úrocích
 • Potvrzení o poskytnutém daru (smlouva, potvrzení o darování krve apod)
 • Potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní pojištění
 • Potvrzení o zaplacených příspěvcích na životní pojištění
 • Potvrzení o zaplacených příspěvcích odborové organizaci
 • Výdaje na výzkum a výdoj
 • Odpočet na podporu dalšího vzdělávání
 • Prohlášení manželky, že neměla příjmy za zdaňovací období vyšší než 68 000 (uveďte adresu, RČ)
 • Potvrzení školy o studiu dětí nebo vlastním studiu
 • Potvrzení o stupni invalidity, vlastní, manželky
 • Potvrzení o zaplacené částce mateřské škole
 • Potvrzení zaměstnavatele druhého z manželů, že si neuplatňují slevu na děti, slevu za umístění dítěte v MŠ
 • Prohlášení o zaplacených zálohách na daň z příjmů, (doložit bankovními výpisy či jinak)
 • Rodná čísla dětí, které si uplatňujete slevu

Právnické osby:

 • Účetní závěrku
 • Rozvaha v analytickém členění
 • Výsledovku v analytickém členění na daňově uznatelné a daňově neuznatelné příjmy a výdaje
 • Inventurní soupisy majetku a závazků
 • Inventární karty majetku
 • Velké technické průkazy k vozidlům, kopie
 • Inventární karty rezerv
 • Inventární karty leasingů, leasingové smlouvy
 • Inventární karty opravných položek, dokumentaci tvorby opravných položek
 • Věkovou strukturu pohledávek
 • Věkovou strukturu závazků
 • Dokumentaci a účetní závěrku vlastněných společností
 • Dokumentaci k úvěrům
 • Dokumentaci k obchodům s cennými papíry a opcemi
 • Bankovní výpis z prvního měsíce po ukončení účetního období, dokládající zaplacení či nezaplacení mzdových povinností
 • Dokumentaci k zaměstnávaným osobám se ztíženým pracovním uplatněním
 • Darovací smlouvy
 • Další dokumenty a informace nezbytné pro zpracování daňového přiznání

Kontakt

Miluše Korbelová

auditor, daňový poradce, jednatel

+420 602 282 357

Petr Vladyka

odborný asistent

+420 720 273 975

Petra Korbelová

právní pomoc, prokurista

+420 773 646 467

Kontaktní formulář

Kontaktní údaje

Provozovna: Trávníčkova 1777/31, Praha 5 (mapa)

Pobočka: Předboř č.15, 251 63 Strančice (mapa)

Tel: +420 602 282 357

Email: lucaa@volny.cz

Spisová značka: odd. C, vložka 41462, vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 64576850, DIČ: CZ64576850